Morgan Pics 1 Year - 18 Months

Morgan July 2005

           

Morgan June 2005

                                 

Morgan Gets A Car May 21, 2005

       

Morgan Turns 16 Months May 13th

         

Great Grandpa Russ Meade Visits 4/14/05

                     

Morgan Turns 15 Months 4/13/05

     

The Newspaper 3/25/05

   

Morgan Turns 14 Months 3/13/05

                   

At The Minnesota Zoo 3/6/05